Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM J?ZYKÓW OBCYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM J?ZYKÓW OBCYCH

§ 1

1. Studium J?zyków Obcych, zwane dalej Studium, dzia?a na podstawie § 26 i § 35 Statutu Uniwersytetu. Studium jest mi?dzywydzia?ow? jednostk? organizacyjn?, prowadz?c? dzia?alno?? dydaktyczn? na rzecz wydzia?ów.
2. Studium mo?e prowadzi? dzia?alno?? naukow?, kszta?ci? kadry naukowe oraz prowadzi? dzia?alno?? us?ugow? na rzecz osób, instytucji spoza uczelni.
3. Studium tworzy, przekszta?ca i znosi Rektor z w?asnej inicjatywy lub na wniosek kierownika studium, zaopiniowany przez rad? studium i senat. Zasady tworzenia, przekszta?cania i znoszenia okre?la § 22 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu.
4. Kierownik studium powo?uje rektor na okres 5 lat na wniosek rady jednostki zaopiniowany przez senat.

§ 2

1. Struktur? organizacyjn? Studium J?zyków Obcych tworz? zespo?y:
? j?zyka angielskiego,
? j?zyka francuskiego,
? j?zyka niemieckiego,
? j?zyka rosyjskiego.
2. Kierownik studium wykonuje obowi?zki przy pomocy rady studium.
3. Kierownik studium kieruje jego dzia?alno?ci? i jest prze?o?onym wszystkich pracowników w nim zatrudnionych, odpowiada za realizacj? zada? wyznaczonych studium, za maj?tek i przydzielone mu ?rodki finansowe oraz za warunki pracy, które powinny by? zgodne z zasadami i przepisami bhp i ppo?.
4. Na wniosek kierownika studium rektor mo?e powo?a? jego zast?pc?. Zakres obowi?zków zast?pcy ustala kierownik Studium.
5. Prac? zespo?ów j?zykowych kieruj ? kierownicy powo?ani spo?ród nauczycieli akademickich. Zakres obowi?zków kierowników zespo?ów ustala kierownik studium.
6. W studium dzia?a rada jako organ opiniodawczo-doradczy kierownika studium.
7. W sk?ad rady studium wchodz?:
a) kierownik studium,
b) zast?pca kierownika,
c) kierownicy zespo?ów j?zykowych,
d) przedstawiciele pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi,
e) przedstawiciele zwi?zków zawodowych.
8. Do kompetencji rady w szczególno?ci nale?y opiniowanie kierunków dzia?alno?ci studium oraz wspó?dzia?anie w organizowaniu pracy dydaktycznej.

§ 3

1. Studium jako jednostka mi?dzywydzia?owa podlega prorektorowi - I Zast?pcy Rektora.
2. Zakres obowi?zków pracowników administracyjnych oraz technicznych ustala kierownik studium.

§ 4

1. Studium posiada ewidencyjnie wydzielony maj?tek. Ewidencja maj?tku
prowadzona jest na podstawie przepisów obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.
2. Gospodark? finansow? studium prowadzi w oparciu o plan rzeczowo-finansowy, na zasadzie obowi?zuj?cych przepisów.
3. Obs?ug? w zakresie spraw finansowych studium prowadzi kwestura Uniwersytetu.

§ 5

1. Zmiany regulaminu studium dokonuje rektor.
2. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem wprowadzenia zarz?dzeniem rektora.


Ta strona by?a odwiedzana 899 razy (w tym z UWM 12 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa